ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ

Серія екон. 2008. Вип. 40. – 408 с.

VISNYK LVIV UNIV.

Ser. econ . 2008. Vol. 40. ‑ 408 p.

 

Обкладинка         Титульна сторінка (С. 1-2)                Зміст (С. 403-406)       С. 407-408

 

В. Яцура

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ ОРГАНІЗАЦІЙ
У ХХІ СТОЛІТТІ.................................................................................................................................................................................... 3

І. Грабинська, І. Грабинський

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.............................................................................. 7

Л. Гринів

РОЗВИТОК НОВІТНЬОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА МОДЕЛІ....................................................... 11

М. Павлишенко

МОНЕТАРНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ: КОМУ Й НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА............................................................................ 19

О. Романів., Г. Цегелик

ВИПУСК ЄВРООБЛІГАЦІЙ – ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ................................................................................................................................................................. 26

А. Хоронжий

МЕНЕДЖМЕНТ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ....................................................................................................................................... 29

О. Ватаманюк, Р. Міхель

“УЛЬТИМАТУМ”- ГРА ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ ІНДИВІДІВ............... 32

М. Шульський

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЬВІВЩИНИ........................... 35

М. Баранкевич

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ...................................................... 39

О. Бондаренко

ОСНОВНІ  ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ.......................................... 43

Н. Бондарєва

ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «БУДІВНИЦТВО» В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.................................... 47

А. Босак

ОРГАНІЗУВАННЯ І МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ................................................... 51

В. Вантух

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМНИЦТВА АПК В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ................................................ 56

М. Вдовин, М. Варлакова

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ У СТАТИСТИЧНОМУ ВИМІРІ....................................................................................... 61

Л. Вейкрута

АНАЛІЗ РІВНОМІРНОСТІ, СИНХРОНОСТІ, ТА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ПІДПРИЄМСТВА............................................................................................................................................................................... 65

Н. Гнатюк, Н. Липко

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.......................................................... 70

Т. Городня

ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ................................................ 75

А. Грищук, У. Андрійчук

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ КАР`ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ЖІНОК.......................................................... 79

М. Дика

ВИБІР СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ............................................................................................................................................................. 84

У. Дремова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ....................................................... 88

З. Живко, М. Живко, Ю. Войтович

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕДИЦИНІ ТА СИСТЕМІ МВС – ОДИН
ІЗ НАПРЯМКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ........................................................................... 94

Н. Жовтанецький

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 101

Л. Загвойська, А. Мельник

МОДЕЛЮВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ...................................... 105

Л. Злупко

РИНОК ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ................................................ 109

Л. Зомчак

МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ АКТИВІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ......................................................... 112

О. Караваєва

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ У СОТ.................................. 118

В. Каркавчук

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА................ 121

Н. Ковалевич

МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ НЕЗАЙНЯТИХ НА ПЕРЕНАВЧАННЯ ЗА УМОВИ НЕПОВНОТИ ПЕРВИННОЇ
І
НФОРМАЦІЇ..................................................................................................................................................................................... 126

В. Коваленко

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДКРИТОЇ
ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ................................................................................................................................. 132

У. Ковалишин

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦТВА....................................................................................................................................................................... 136

С. Копитко

ДОСЬЄ ТИПОВИХ ЗАГРОЗ ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ......................................................................... 140

Д. Коркуна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ ТА ЇЇ ОЦІНКА...................................................................... 144

Б. Лапчук

РІВЕНЬ НЕОФІЦІЙНОЇ ДОЛАРИЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ..................................... 149

Ю. Масюк

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА РОЛЬ HR-ПІДРОЗДІЛУ
У СТРАТЕГІ
ЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ............................................................................ 153

О. Миронишина

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПАТЕНТНОГО
ЗАХИСТУ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ СЕКТОРІ....................................................................................................................... 158

Г. Миськів

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ..................................................................... 164

Т. Моряк

ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.................................................... 169

Г. Нашкерська

ВИДИ ОЦІНОК ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ..................................................... 176

О. Онещак

МОДЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЇ....................................................................................................................................................... 182

О. Осідач

СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ................................................................................ 187

О. Остафіль

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ........................................... 192

С. Павлик

ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЯК ОБ’ЄКТУ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ....................... 197

О. Павлів

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН........... 201

М. Петик

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ................................................... 204

Б. Петрущак

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ “АНТИБЛАГО........................................................................................................... 210

Ю. Попівняк

ВАРТІСТЬ” ТА “СОБІВАРТІСТЬ” У КАТЕГОРІАЛЬНИХ АСПЕКТАХ ЕКОНОМІКИ................................................. 215

І. Ревак

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ................................................................................................................................................................ 220

О. Семчук

ПЕРСПЕКТИВИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.......................................... 226

М. Столярчук

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  З ПОЗИЦІЇ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ....................................................................................................................... 230

А. Сторожук

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ...................................................................... 233

І. Сухарська

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ................................................................................ 238

О. Сухий

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА ПРО СПІВСТАВЛЕННЯ ГРАНИЧНОГО ВИТОРГУ ТА ГРАНИЧНИХ
ВИТРАТ ДЛЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКОВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ............................................... 243

Н. Турчин

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ РЕЙТИНГІВ............................................................................................................ 249

В. Харко, Д. Олесневич, О. Рябченко

ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ У ПРИКОРДОННІЙ
УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКІЙ СПІВПРАЦІ СПІВПРАЦІ..................................................................................................................... 252

В. Цицак

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ.......... 257

Л. Чиж

РИНОК БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ ТА ЙОГО СУБ’ЄКТИ...................................................................................................... 265

І. Щирба

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.............................. 268

І. Шиш

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА................................................................................................................................................... 274

С. Кавун

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 278

Т. Кікена

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ В РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ ФІНАНСУВАННЯ
ОБ‘Є
КТІВ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ).............................................................................................................................. 282

І. Крупка

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.............................................. 287

О. Петрусик

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА НАПРЯМКІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ..... 296

А. Сирватовський

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОНДОВОГО РИНКУ І РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ......... 300

Н. Шпарик

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНІ................................................................................................................................... 305

І. Назаркевич

ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ................................... 308

П. Яцура

СУТНІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ...................................................................... 312

А. Полянська

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ  ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ............................................................................................................................................................ 316

Н. Чопко, О. Жук

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА..................................................................... 320

О. Підхомний, Л. Яструбецька

ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ............................................. 323

Ю. Кіржецький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ........................................................................................................................................................................... 327

О. Грін

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ................................................................................................................................................................. 331

О. Прядко, Г. Цегелик

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ВПЛИВУ РІЧНИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ НА
ДОХОДИ БАНКІВ
УКРАЇНИ......................................................................................................................................................... 336

Є. Майовець

ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ................................................ 342

І. Романич

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ............. 346

Н. Чуба

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ.......................................................................................... 354

Я. Карпова

НЕОБХІДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ................................. 360

І. Мойсеєнко

СИНЕРГЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ........................................................................................................................................................ 364

М. Москва

РИНОК ЗЕМЛІ: СУТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА.......................................................................... 368

О. Поліщук

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ....................................................................................................................................................... 371

О. Островерх

ПРИВАТИЗАЦІЯ І РЕПРИВАТИЗАЦІЯ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД............................ 375

І. Андел

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ СИСТЕМИ............... 378

А. Стасишин

КЛАСТЕРИ ЯК ЕКОНОМІЧНІ СУБ’ЄКТИ І КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА: ТЕОРІЯ І ДОСВІД МАЛИХ
КРАЇН ЗАХІДНОЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ.............................................................................................................................. 384

Н. Савка

АКТУАЛЬНІ І ПЕРСПЕКТИВНІ СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДЖУВАНОСТІ ТА ДІТОРОДНОЇ
АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ...................................................................................................................................... 389

Т. Островерх

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ВИТРАТ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ................................................................................................. 393

І. Пелещак

РЕГІОНАЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ БАНКИ ДАНИХ ‑ ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО І ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА............................................................................. 397