ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ

Серія екон. 2008. Вип. 39. – 614 с.

VISNYK LVIV UNIV.

Ser. econ . 2008. Vol. 39. ‑ 614 p.

 

Обкладинка                Титульна сторінка (С. 1-2)                Зміст (С. 606-613)               С. 614

 

С. Панчишин, Г. Михайляк

Збільшення інвестиційних видатків як умова стабільного
зростання економіки України............................................................................................................................................ 3

М. Крупка

Ринок іпотечного кредитування в процесі розбудови  фінансового ринку України................... 6

Б. Кульчицький

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ уКРАЇНИ
У КОНТЕКСТІ ЇЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ.......................................................................................................................... 17

О. Стефанишин

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ...................................................................................................................................... 21

В. Юринець, І. Плугатор

РОЗПОДІЛ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ ТА АСОРТИМЕНТУ ВИРОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ДЛЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ............................................................................................. 30

A. Dąbrowska

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W USŁUGACH  W POLSCE................................................................................................ 37

K. Krupa, W. Krupa

Problems new economy - Founders Syndrome.......................................................................................................... 43

Я. Кульчицький

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО (ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО) СУСПІЛЬСТВА..................................................... 50

Я. Маріанські

Моральні дилеми польської молоді............................................................................................................................. 54

С. Білоус

Економічні аспекти формування стратегії розвитку туризму в Україні........................................... 62

І. Барилюк

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ............................................................................................................................................................... 70

О. Белз

Методи вилучення знань із пам’яті експерта....................................................................................................... 76

Ю. Бич

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ........................ 79

Н. Бойко

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ “СІЛЬПО”...................................................... 84

О. Вуйцик

РОЛЬ І МІСЦЕ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ................. 87

І. Гаргай, О. Остафіль

ІПОТЕЧНА КРИЗА В США: ЇЇ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ..................... 96

Т. Гіщак, С. Васьків

Статистичне вивчення пріоритетних напрямків промислового
розвитку Львівщини................................................................................................................................................................ 105

О. Глущенко

критерії вибору елементів і структури міжнародної та національної систем
запобігання і протидії відмиванню злочинних доходів............................................................................
110

Б. Гнатківський

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ............................................ 115

І. Гнилякевич

Альтернативні підходи в сучасній економічній науці до визначення поняття
природна монополія............................................................................................................................................................. 121

С. Говоруха

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ» ТА АНАЛІЗ ЙОГО
ХАРАКТЕРИСТИК........................................................................................................................................................................... 125

С. Голубка

Туризм як феномен інституціалізації національної економіки........................................................... 128

О. Голубник

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН У РОЗПОДІЛІ НАСЕЛЕННЯ НА МІГРАНТИ ТА НЕМІГРАНТИ...................................... 131

О. Длугопольський

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ............................................................................................................................. 134

М. Домашиц

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ.............................. 143

О. Дорош

РИЗИК ВИКРИВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ........................................................................................... 149

В. Дорош

Діагностика фінансово-бюджетної спроможності територіальної одиниці.............................. 155

О. Дуфенюк, О. Замасло

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ......................................................................................................................... 160

О. Жилінська, М. Гербут

КОРИСТУВАЧІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІХ ПОСЛУГ  НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБІЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ім. В. І. Вернадського: СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ........................................................................................................... 165

Ю. Завада

ОПТИМАЛЬНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗА УМОВ РІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЕНИХ ВИПАДКОВИХ
ЧИННИКІВ.......................................................................................................................................................................................... 170

В. Здрок, М. Черкес

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
ІНФОРМАЦІЙНО –ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ....................................................................................................... 174

Н. Іващук

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНИХ ОПЦІОНІВ........................................................................................ 181

М. Кічурчак

Деякі аспекти Впливу розвитку малого Підприємництва на функціонування
сфери мистецтва в Україні................................................................................................................................................. 186

А. Касприк

Державне регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності
в умовах глобалізації..........................................................................................................................................................
196

М. Квак

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО – ЦІННІСНИЙ ПОКАЗНИК ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВИ............................. 201

М. Керницька

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ...........................................................................................................................................................................
206

M. Kilijański

Polityka ekonomiczna państwa a procesy integracyjne............................................................................. 210

В. Кобець

ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛАНЦЮЖКА ПОСТАВОК ПРИ НАЯВНОСТІ І ВІДСУТНОСТІ
ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УЧАСНИКІВ..............................................................................................................................
215

Л. Козак

АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН УКРАЇНИ......................................................................................................................................................................
219

М. Корчун

Вплив освітньої та наукової сфер діяльності на молодіжний сегмент
ринку праці
вУкраїні............................................................................................................................................................... 225

О. Коцьо

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОГНОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ОЦІНОК
АСИМЕТРІЇ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ.................................................
230

І. Кравчук

ПОБУДОВА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ......................... 235

В. Крочук

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПРЕС- АНАЛІЗУ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УПРАВЛІННІ
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ.............................................................................................................................................. 240

K. Krupa, W. Krupa

Wirtualne organizacje przemysłowe........................................................................................................................ 243

І. Крупка

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ............................ 247

Д. Кубай

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ............................................ 251

С. Кудин, Ю. Миронович

Синергетика інституційних змін економіки України.................................................................................... 257

І. Кулініч

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ................................................................................................................................................................ 261

О. Кундицький

Роль держави в інституційному забезпеченні інноваційного розвитку
факторів виробництва.......................................................................................................................................................... 266

Н. Купрій

Математична модель прогнозування волатильності акцій  за умов невизначеності..... 270

Б. Лапчук

Класифікації доларизації у сучасній економічній науці........................................................................... 274

І. Лисий

Ключові аспекти управління потенціалом вітчизняних підприємств
у сучасних умовах................................................................................................................................................................
276

Л. Лисяк

СИСТЕМА ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ.................................................................. 281

С. Лобозинська

НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ...............................................................................................................................................................
287

Ю. Максимець

Еволюція поглядів на мотивацію праці в світовій економічній науці........................................... 291

Б. Максимів

Обґрунтування стратегії управління інноваційною діяльністю......................................................... 297

О. Марець, О. Вільчинська

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ЗДОРОВ’Я............................ 303

О. Марич

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ............................................................................... 308

Ю. Масюк

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  ТА РОЛЬ HR-ПІДРОЗДІЛУ
У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ............................................................................ 313

Н. Медвідь

Активізація транскордонного співробітництва українсько – польських регіонів................... 318

В. Мотриченко

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛЬЩІ............................................................................................... 322

М. Мрочко, К. Ільїна

Банківське кредитування суб’єктів господарювання в умовах реалізації
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України..........................................................
327

Ю. Нетесаний

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ..... 332

О. Овсянецька

МЕХАНІЗМ ЛАТЕРАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ РЕЛЕВАНТНОГО
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ.................................................................................................................................................... 338

А. Овчаренко

АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ....................... 342

A. Oleksiuk

Parki technologiczne szansą na PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI regionU
na PRZYKŁADZIE polski............................................................................................................................................................ 347

М. Оліскевич

Дослідження одиничного кореня та побудова моделі зі змінною варіацією
для ряду грошової маси в Україні............................................................................................................................... 353

М. Оробчук, В. Зеленко, Н. Зеленко

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ....................................... 363

М. Оробчук, О. Марченко

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ........................................................................................................................................................... 370

О. Підлужна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПОЖИВАННЯ................................................................................................. 380

Х. Павлик

Альтернативні версії AD/AS та Cobweb:  особливості трансформаційного періоду................. 385

О. Павлів

Ринок земель сільськогосподарського призначення в системі
земельних відносин............................................................................................................................................................... 393

Н. Пайтра

ПРОБЛЕМА НАРОЩУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ  В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ........................................................................................................................................... 396

Т. Панчишин

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ:  СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА............................................................................... 400

І. Парасюк

ГЕНЕЗИС МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.............................................................................................................. 406

І. Пасінович

ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ.......................................................................................................................................................
410

О. Перфілова, Є. Перфілов

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА СЕРВІСНО-ІННОВАЦІЙНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.................................................................................................................. 416

І. Петрова, І. Герасименко

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ СИСТЕМІ....................................... 421

О. Підхомний, О. Білецька, Я. Шевцова

Чинники фінансової безпеки України в умовах глобалізації.................................................................. 424

Р. Плугатор

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ЗА УМОВ ОБМЕЖЕНОГО
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ......................................................................................................................................................... 427

О. Пономаренко

РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ
ВУГІЛЬНИХ ШАХТ.........................................................................................................................................................................
431

Л. Прийдун

Наслідки припливу іноземного капіталу в банківську систему України
та шляхи їх оптимізації...................................................................................................................................................... 436

І. Приймак

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ................................................................................................................................................................
438

І. Прокопович-Павлюк

Аналіз ретроспективних тенденцій і сучасного стану конкурентоспроможності
економіки Львівщини............................................................................................................................................................ 444

Г. Прошак

Формування людського капіталу як основного активу економічного
зростання в україні................................................................................................................................................................ 450

І. Пурська

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ...................................................................................................... 454

Н. Ривак

Податок на додану вартість у податковій системі України:
проблеми і перспективи....................................................................................................................................................... 460

О. Ривак

Основні аспекти соціальної політики в Україні................................................................................................. 465

В. Рисін

Критерії оцінки ризиків, пов’язаних із відмиванням грошей
у процесі формування ресурсної політики банку............................................................................................
473

О. Руденко

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ............................................................................................................................................................. 476

О. Рудик

КАДРОВІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ................................................................................................ 481

Н. Савицька

Особливості суспільного відтворення в умовах формування
постіндустріального суспільства..............................................................................................................................
486

Н. Савчук, О. Макар

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ............................................................. 490

О. Сенишин

Використання зарубіжного досвіду ділового планування в організації
планової діяльності підприємств корпоративного сектора України...............................................
494

Н. Струк

Економічний аналіз ефективності ділового партнерства підприємства..................................... 500

І. Твердохліб, В. Гафійчук, А. Прикарпатський

ПОЛІ-АГЕНТНА РЕПЛІКАТОРНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ............................................. 505

З. Тенюх

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ................................................................... 511

О. Тоцька

Виробництво продукції у харчовій промисловості України: прогнозування
за допомогою нечітких множин................................................................................................................................. 516

Н. Холод

Соціальні видатки у країнах з перехідною економікою............................................................................. 525

Є. Цікало

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ............................................................................. 532

В. Цицак

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ............................................................................................................................................................................ 535

Цогт-Очир Цогзолмаа

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ.................................................... 544

А. Швець

РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВ...................................................................................................
551

В. Швець

ДОСВІД ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНСЬКИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ МІСТА ЛЬВОВА
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ
ХХ СТОЛІТТЯ....................................................................................................................................... 556

В. Шевчук

ЗМІСТ І підгрунтя стратегічного управлінського обліку............................................................................ 561

І. Шегинський

Сучасний стан та перспективи інноваційної моделі розвитку ЕКОНОМІКИ України................ 565

С. Шимко, Г. Бакуш

Інноваційна стратегія регіону у контексті його соціально-економічного
розвитку..........................................................................................................................................................................................
570

Г. Щерба

Перспективи розвитку єврорегіонального співробітництва в умовах
європейської інтеграції: соціологічний вимір.....................................................................................................
574

І. Щирба

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В  РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ............................. 583

З. Юринець

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ................................................................................................................................ 589

Р. Юринець

ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.................. 594

О. Поліщук

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В
УКРАЇНІ........................................................................................................................................................................................... 599

Я. Карпова

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ РЕГІОНУ.......................................................................................... 602